Φύλο*
Τόπος κατοικίας*
Ηλιακή Ομάδα*
Επάγγελμα*
Μορφωτικό επίπεδο*
Αριθμός παιδιών*
Με τι ασχολείστε στον ελεύθερο χρόνο σας;*
Ποιο είναι το σημαντικότερο πρόβλημα που εντοπίζετε στον τόπο κατοικίας σας;*
Επιλέξτε από την παρακάτω λίστα τα τρία σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο Δήμος Τρίπολης κατά την κρίση σας.*
Ποιες θεωρείτε πως είναι οι τρεις σημαντικότερες προκλήσεις των οποίων τη διαχείριση θα πρέπει να θέσει σε προτεραιότητα ο Δήμος Τρίπολης για την πενταετία 2024 – 2028;*
(επιλέξτε μέχρι 3 από τα παραπάνω)
Τι σημαίνει για εσάς η έννοια «πολιτισμός»;*
Πως αξιολογείτε το σημερινό επίπεδο του Δήμου Τρίπολης στον τομέα του πολιτισμού;*
Πόσο θεωρείτε πως ενδιαφέρονται για τον Δήμο τους οι νέοι κάτω των 18 ετών;*
Ποιος από τους παρακάτω θα πρέπει να είναι ο κύριος στόχος της ανάπτυξης του πολιτισμού στον Δήμο Τρίπολης κατά την κρίση σας;*
Πόσο θεωρείτε πως γνωρίζουν οι νέοι κάτω των 18 ετών τον Δήμο τους (ως προς τη γεωγραφία του, την ιστορία του και τα προβλήματά του);*
Πώς θεωρείτε ότι θα μπορούσε ο Δήμος Τρίπολης να φέρει πιο κοντά τους δημότες ηλικίας κάτω των 18 ετών με την πόλη της Τρίπολης και τα χωριά του Δήμου, βοηθώντας τους να γνωρίσουν τον τόπο τους και να συνδεθούν με αυτόν;*
Θεωρείτε πως ο Δήμος Τρίπολης πρέπει να ασχοληθεί περισσότερο και πιο στοχευμένα με τα ανθρώπινα δικαιώματα, στο πλαίσιο της κοινωνικής του πολιτικής;*
Πώς θα αντιμετωπίζατε τη δημιουργία από τον Δήμο Τρίπολης μιας δομής/υπηρεσίας που θα ασχολείται με τα ανθρώπινα δικαιώματα;*
Στην περίπτωση που ο Δήμος Τρίπολης υλοποιήσει την προηγούμενη ιδέα, με τι θεωρείτε πως υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη να ασχοληθεί κατά προτεραιότητα η νέα δομή/υπηρεσία;*
(επιλέξτε μέχρι 2 από τα παραπάνω)

Designed by PlanBee